Vedtægter for foreningen Madborgerhuset Lynæs

Foreningens navn er Madborgerhuset Lynæs
Foreningens hjemsted er Lynæs Havnevej 8, 3390 Hundested.

Foreningens formål er:
• at bygge bro mellem lokale producenter og forbrugere
• at understøtte nye producenters etablering
• at opbygge et netværk af forbrugere med fokus på lokale og bæredygtige produkter
• at udføre ovenstående med sociale arrangementer og aktiviteter som ramme.

Foreningens fokus er på fødevarer, men anden småproduktion, kan eventuelt også være en del af Madborgerhuset Lynæs, hvis produktionen er bæredygtig og lokal.

Det er en bærende værdi i Madborgerhuset Lynæs, at aktive medlemmer har stor frihed til at agere og dermed arrangere events og aktiviteter. Aktiviteterne skal selvfølgelig kunne knyttes til foreningens formål.

Medlemmer
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, 3. torsdag i februar, og indvarsles pr mail og på Madborgerhuset Lynæs’ Facebook-side til alle medlemmer senest 30 dage før. Som medlem er man selv ansvarlig for, at foreningen Madborgerhuset Lynæs er i besiddelse af korrekt mailadresse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab skal forelægges til godkendelse
4) Eventuelle indkomne forslag
5) Fastsættelse af næste års kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift fremsendes pr mail eller brev til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan på generalforsamlingen repræsentere mere end sig selv.

På generalforsamlingen skrives beslutningsreferat, der påtegnes af dirigent og referent efterfølgende.

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 1-3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Der er direkte valg til:
• Formandsposten
• Næstformandsposten
• Medlem der repræsenterer lokale producenter på generalforsamlingen.

Ift de øvrige poster konstituerer bestyrelsen sig selv.

De øvrige faste ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer er:
• Aktivist-facilitator (Bestyrelsesmedlem der er kontaktperson for medlemmer der arrangerer events etc, udvikling og drift af system til koordinering af madaktivister i samarbejde med ansat projektkoordinator)

• Køkken-/ lokale”chef”
• Distributionschef” (Udpeges i bestyrelsen, når denne funktion skal etableres, evt medio august 2017)

Såfremt der er ansat koordinator i Madborgerhuset Lynæs, fungerer denne som sekretær uden stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, herunder eventuelle ansættelser. En nedskreven forretningsorden udarbejdes i løbet af foreningens første år og præsenteres for generalforsamlingen hvert år startende fra året efter den stiftende generalforsamling. Forretningsordnen kan løbende ændres af bestyrelsen ved almindeligt flertal herfor.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almene kulturnyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. maj 2017.

 

Forslag til aktiviteter i Madborgerhuset Lynæs:
Cafedrift så samlingsstedet er en kendt lokalitet og forhåbentlig kan tjene penge til foreningen.
Madsamlingsværtskab (koncept hvor forbrugerne har let adgang til køb af lokale varer via hjemmeside)
Vin, øl, oste- og anden delikatessesmagnings- og brygningsarrangementer
Kokkeskole for børn, for gamle mænd, for vegetarer, for glutenallergikere etc
Ugentlig fællesspisning (særligt fra oktober-maj), gerne krydret med oplæg, foredrag etc jvf formålet.

Aktiviteter i Madborgerhuset Lynæs planlægges af medlemmerne i samråd med bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne har særlige ansvarsområder, så det er nemt for medlemmer at få hjælp til at sætte aktiviteter i gang, søge midler etc.