Referat af stiftende generalforsamling 18/5-2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab skal forelægges til godkendelse
4) Eventuelle indkomne forslag
5) Fastsættelse af næste års kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Ad 1)
Anja Rosengreen blev valgt til referent og dirigent.

Ad 2)
Intet

Ad 3)
Intet

Ad 4)
Intet

Ad 5)
Kontingent frem til næste generalforsamling i februar 2018 er fastsat til kr. 25,- månedligt.

Ad 6)
Bestyrelsen består af 5 personer
Formand Thomas Ingversen
Næstformand Jakob Mejner Olsen
Producentkontakt Jakob Mejner Olsen
Kasserer Henrik Duus Rosengreen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer Mette Ingversen og Tilde Heding.

Ad 7)
Anja Rosengreen valgt som revisor

Ad 8)
Intet

 

Anja Rosengreen
Referent