Referat af generalforsamling 22/2 2018

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab skal forelægges til godkendelse
4) Betalings- og medlemsstyringssystem
5) Fremtidige roller i foreningen
6) Temaarrangementer for det kommende år
7) Eventuelle indkomne forslag
8) Fastsættelse af næste års kontingent.
9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
10) Valg af revisor
11) Eventuelt

Ad 1)
Henrik Duus Rosengreen blev valgt til dirigent og Anja Rosengreen valgt som referent.Generalforsamlingen er indkaldt næsten rettidigt, og der var ingen indvendinger imod afholdelsen.

Ad 2)
Formanden aflagde beretning for den første periode i foreningens liv.

Den 28. september afholdt vi den første torsdagsfællesspisning, og frem til GF er der afholdt 16 fællesspisninger.

Bestyrelsen er gået stille med dørene for at komme på plads med alle administrative funktioner. For eksempel havde foreningen i lang tid ingen kok, og etablering af betalingssystemet har også været en lang læringsperiode. Nu er det praktiske stille og roligt ved at være på plads, så foreningen er nu klar til at blive større.

Formanden lagde vægt på, at det er vigtigt at fastholde visionen. Derfor holdes der fast i formålet for den bevilling, der er givet fra Miljøstyrelsen – det handler først og fremmest om mad og råvarer. Så frem til udløb af den bevilling (ultimo 2018), fastholdes det fokus i foreningen. Det betyder, at fx musik ikke vil blive prioriteret umiddelbart.

På dagen for generalforsamlingen er der knap 100 medlemmer i Madborgerhuset, og det er faktisk rigtig flot. Nu skal vi være mange flere, så vi fx kan bestille store mængder mel, gulerødder eller andet hos producenterne.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Ad 3)
Henrik Duus Rosengreen gav et kort resume af regnskabsposterne i det forgangne år, og regnskabet blev godkendt. Projektbevillingen blev kort gennemgået ift. mulig anvendelse.

Ad 4)
Tilde Heding redegjorde kort for valget af betalingssystem. PayPal er langt billigere for foreningen og for forbrugerne. Det kan håndtere de ønskede funktioner (abonnementsstruktur og billetsalg, tilbagebetaling etc.), systemet er sikkert, og forbrugernes penge er sikre, ligesom der er meget fin kundeservice og vejledning. Tilde Heding efterspørger eksempler på besværligheder, så hun kan gennemkue, hvor fejlene eventuelt opstår. Man kan altid henvende sig til enten Tilde Heding eller Thomas Ingversen for praktisk IT-hjælp.

Ad 5)
Tiden Heding er kommet frem til, at der skal skiftes heste – Anja Rosengreen har fået andre opgaver, der tager mere tid, så Tilde Heding bliver ny ekspert på tilmeldingssystem, medlemsservice og PR. Thomas Ingversen træder frem i lyset som vært ved fællesspisninger og arrangør af nye events.

Ad 6)
Der er kommet en del gode input til Madborgerhus-arrangementer blandt andet fra medlemsmødet, og Thomas Ingversen præsenterede Madborgerhusets prioriteringer det første år:

Foråret: Vi er i dialog med lokale producenter, som vi gerne vil have til at komme på fællesspisningstorsdage og fortælle om deres produkter, så vi kan få bygget bro mellem producenter og forbrugere.

Efterår: Syltedag, julebagedag (i novemberJ), marmelade.

Der kommer en kalender på hjemmesiden, hvor man booker ligesom med fællesspisningsbilletter – ambitionen er 1 arrangement pr måned.

Det overvejes, om der er opbakning til stort sommerarrangement? Det kunne evt. være Skt. Hans, som i år falder på en lørdag?

Ad 7)
Ingen indkomne forslag

Ad 8)
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på kr. 25/40 pr måned for hhv. enlige og husstande. Der er mulighed for art betale årsabonnement kr. 300,-. Bestyrelsens indstilling blev fulgt.

Ad 9)
Mette Ingversen og Henrik Duus Rosengreen er på valg og modtager genvalg. Der er ingen modkandidater, så de blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Ad 10)
Anja Rosengreen blev uden modkandidat valgt som revisor.

Ad 11)
Der var en afsluttende dialog om foreningens værdigrundlag. Flere udtalte at det var vigtigere med gode bæredygtige råvarer end lav pris. Økologi og ordentlighed koster, og det er vigtigt, at vi udviser holdninger.

Der blev foreslået et konkret samarbejde med Halsnæskassen, så Madborgerhuset evt. kunne fungere som afhentningssted.

Det blev også diskuteret, hvad ”lokal” betyder. Enighed om, at Danmark er et lille land, så fx Møn kan også betragtes som lokal, hvis der er en god historie omkring et produkt.

Anja Rosengren,
Referent